Wednesday, February 6, 2008

KAU MENG AAAAAAA.......

Kam yat ngo canhai hou to ye co, hoi ji ciu dao co to ha cao yatting dhan siong dhan lok. Canhai kam yat hou liu pak hei. thai yat ji, ngam-ngam heisan kenju cekat lok hoi mak che, yun ci hau siong hoi siu-siu co kamo, yun ci hau liong ko siu bang yau heisan, ngo yatting pong goe tei sai min, chat nga, dhong mai wun sam, kenju ching chou jan pe goe tei sek ye. Sek yun cou jan ngo thai goe tei hoi hok ye, yat ko siu bang yau, ngo thai hoi takcun pei goe pou cap sei, kenju cung yao yat ko siu bang yau yatting hoi yau ma tei, goe yiu hok palemo.

Ngo pai thei siu bang yao kenju ngo hang kai hoi mongkok mai siu-siu ye, kenju yat tim cung ngo cip fan goe tei. To oga canhai cung yao huto ye co cung mei cau tim yanwai ciu dao co kong em cit yiu cap jai ye, so yi fanlai sin ngo kenju cap sai ye. Wuh...canhai ho tiu tek lah, mei dho yat cah kenju ngo ke losai tu yau fanlai oge. Tanhai mei ke loi kenju goe yao hai cut kai. Jika hai oge cung hai yao sam ko yan, ngo tei yat jai wan, ngo tei canhai ho hoisam.

Yin ci hau em tim cung, ngo cuk goe tei jung liong yanwai ke man goe tei yiu hai cut kai sek man jan, yat jai dhong mai bobo, kung-kung, gao mo. Jung liong konsi canhai ho hoisam kenju goe cok sam konsi canhai pei ngo kek sei yan, timkai???? yanwai ngo tei sing yat ngai hou tai seng, em hai cung hai yat ji tanhai houto- houto ji lah, ngo ke yi cai to dhong mai lah. ngo pei goe cok mat ye sam tu wa emsifuk, lok li yong dhong mai lok koyong tu yao hai jo !! canhai aaaaaa.....

Em ci timkai ngo kam yat kem siu hei leh?? hamai yanwai ngo kam yat dhai kui leh?? yingkoi hai lah. lok yun sam kenju ngo tuh hai cek cip yap ji so, ngo cung hai lao kan goe tei yanwai ngai hou taiseng, kenjuleh ngo yap co jiso goe cung hai ngai hou taeseng kenju ngo kei sau leh mo tun tun ta siu bang yao coi. ta yun siu bang yao ngo can hai hak sei yan, Ngo hoiji seng cola, ngo canhai emci co kan mei ye a..... ngo hamai dhai ko fen aaa??? kenju cung yao yat co siu bang yao dhong ngo kong "timkai lei em ta goe a?" mesia...... ngo kenju yiu timkao a??? hamai ngo yatting ta goe to ji?? canhai tiu tiklah. ngo yiu tim co?? kau mengaaaaaaaaaaa........

Kenju ngo ta sailekti goe yanwai goe ke mui kiu ngo, canhaia....ngo kam yat ho dhai dhong lah. Kenju ngo siu bang yao peng pe hai goe kei min, so yi min em bui kem hong. Mei ke loi yin cihau lopan fanlailah. siu bang yao cekat kong yuko ngo ngam2 ta goe, tanhai goe tei kong konsileh dhong mai siu. ngo kei losai kenju kong "lei tei hamai kau-kau jana??" goe tei tab "hai". Kenju goe mami wa "lei kau-kau jan kanghai pe yah dei ta lah" kenju goe colei siu to ji. Kenju ngo tu kong yao mei sia dausin konsi. ngo tu gesat yao siu-siu keng, timkai?? yanwai ngo tu yao siu-siu ko fen lah, timkai ngo yao kem siu he. hehe....

Kenju ngo hoi ngo jike fong cekat gedho, ngo yiu tohib, canhai ngo em hai tatang ka.... ngo canhai em siu sam, ngo can hai ho loncon. ngo gedho hemong ngo em bui co to ji kam yong hoji dhaosin lah. ngo canhai hou keng. hehe.... yika ngo sifuk sai lah. ngo jika yingsing yukwo yiu co ye, ngo yiu siu sam ti dhong mai yiu pei sam kei sin tak a. ngo yika yiu sek goe tei. ngo yatting ho ho co. ngo yatting lau lek takung. CA yao !!!!!

2 comments:

genx said...

Hai ya oe kaga tahu elo olang ngomong apa???? hahahahaha.......

biaz stya said...

Kok malah jd ky diary nya anak SD cm bda bahasa, oalah alah, geleng2 kepala